กกท. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางในการประสานงาน แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การร้องเรียนการทุจริตหรือเรื่องอื่นๆ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง กกท. ได้เปิดช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ กล่องรับเรื่องร้องเรียน, โทรศัพท์, โทรสาร, เว็บไซด์, อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีช่องทางในการตรวจสอบและนำเสนอการทำงานที่หลากหลาย

“การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใส สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหวังให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ กกท. มุ่งหวังที่จะให้การบริการด้านการร้องเรียน การนำเสนอแนวทางจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความสะดวก เป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่อให้เข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้สะดวกขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. จะช่วยให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความสะดวกจากการให้บริการอีกทางเลือกหนึ่งของ กกท. และเป็นการเน้นย้ำ กระตุ้นเตือนถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้องค์กรเกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอกและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีโดยรวมต่อไป”

ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเปิดทำการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.