กกท. เปิดศูนย์ Sports Science Mobile Clinic

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ Sports Science Mobile Clinic ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการกล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ Sports Science Mobile Clinic นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีกีฬา เคลื่อนที่มาในส่วนภูมิภาค โดยการจัดครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในด้านของการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การให้ความรู้ การนำวิทยาการใหม่ๆมาเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจในระดับภูมิภาค การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้สูงยิ่งขึ้น และการนำมาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬา รวมถึงได้จัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาต่างๆมาบรรยายให้ความรู้ และให้คำปรึกษาประจำศูนย์ Sports Science Mobile Clinic โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การกีฬาหลาย หน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้แก่ คณะแพทย์ จาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2.โรงพยาบาลภูมิพล 3.โรงพยาบาลบุรีรัมย์, คณะนักกายภาพบำบัด จาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4.โรงพยาบาลอุดรธานี 5.การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 50 คน จากฝ่ายกีฬาภูมิภาค และฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย อีกด้วย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาให้ถึงประชาชนในระดับภูมิภาคให้มากที่สุด เชื่อมั่นว่าการจัดศูนย์ Sports Science Mobile Clinic ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก่อให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่ในระดับเยาวชน

ทั้งนี้การให้บริการศูนย์ Sports Science Mobile Clinic จะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์