กกท. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) พ.ศ. 2562 ว่า ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือกเมืองกีฬา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค และจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562 และให้นำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อลงนามประกาศฯ นั้น

ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้​ลงนามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา(Sports City) เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 4 และสอดคล้องกับเอกลักษณ์และศักยภาพของแต่ละจังหวัด ภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์พื้นฐานทั่วไปที่ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย , ส่วนที่ 2 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, ส่วนที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่วนที่ 4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจด้านกีฬา

โดย​ตามหลักเกณฑ์ตอนที่ 1 แต่ละส่วนมีรายละเอียดการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบาย (Policies) 2. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 3. ด้านนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา (Stakeholder/Athlete) 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Sport Infrastructure) และ 5. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา (Participation)

​ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์เฉพาะด้าน/กลุ่ม รวม 6 กลุ่ม ที่จังหวัดจะเสนอตัวเป็นเมืองกีฬาแต่ละด้าน/กลุ่ม รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ / ออกกำลังกาย (Sports for Health / All) , กลุ่มที่ 2 ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism), กีฬาเชิงศิลป-วัฒนธรรม (Sports for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) เช่น ว่าว, กระบี่ – กระบอง, มวยไทย, เรือยาวประเพณี , กลุ่มที่ 3 ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) , กลุ่มที่ 4 ด้านกีฬาเพื่อการอาชีพ (Sports for Professional) , กลุ่มที่ 5 ด้านอุตสาหกรรมกีฬา และธุรกิจด้านกีฬา (Sports Industry & Business) และกลุ่มที่ 6 ด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน/กีฬามวลชน/กีฬาทางน้ำ/กีฬาสำหรับผู้พิการ และกีฬาผู้อาวุโส

ทั้งนี้ กกท. จะได้แจ้งทุกจังหวัดเพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.