กกท. ได้รับอันดับ 2 ของรัฐวิสาหกิจ และอันดับที่ 6 ของประเทศ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจ และลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ด้วยคะแนน 97.62 และอยู่ในระดับ AA