กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬา ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว และชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ทั้งที่อยู่ในครอบครัว ชุมชนและในสถาบันให้มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การลงนามในครั้งนี้ ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่ผู้ใช้บริการในสถาบันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จะทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาให้แก่คนทุกช่วงวัยที่อยู่นอกสถาบันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เข้าร่วมกิจกรรม และอำนวยความสะดวก ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม, การเคหะแห่งชาติ จะสนับสนุนพื้นที่หรือสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสม ให้แก่คนทุกช่วงวัยที่อยู่นอกสถาบันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ รวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ การลงนามในครั้งนี้ กรมพลศึกษา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สนับสนุนวิทยากรด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยจะสนับสนุนองค์ความรู้ และสื่อด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งจะสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถาบัน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการในสถาบันด้วยกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และอาชีพ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะสนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง บาสเกตบอล การแข่งขันจักรยาน BMX และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ให้แก่เด็กในสถาบัน รวมทั้งจัดรูปแบบและกระบวนการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กในสถาบัน และจัดส่งเด็กในสถาบันที่มีศักยภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ภูมิภาคประเทศ และนานาชาติ ตลอดจนจะผลักดัน สนับสนุนให้เด็กในสถาบันได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาด้านกีฬาและได้เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาในสโมสรชั้นนำของประเทศไทย, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะสนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล เปตอง บอชชี่ เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ บอคเซีย แบดมินตัน และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ให้แก่ผู้ใช้บริการในสถาบัน และจัดรูปแบบ กระบวนการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่ผู้ใช้บริการในสถาบัน และสนับสนุน จัดส่งผู้ใช้บริการในสถาบันที่มีศักยภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างระบบการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกซ้อมและการแข่งขันเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ จะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในสถาบันของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาในสถาบันของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กในสถาบันของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายของเด็กและเยาวชน ในสถาบันของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และคนพิการทางด้านกีฬา เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสแก่เด็ก เยาวชน และคนพิการใน สถาบันของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ จะสนับสนุนพื้นที่หรือสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสม ให้แก่คนทุกช่วงวัยที่อยู่นอกสถาบันของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยด้านการออกกำลังกายและ ด้านกีฬา ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้แก่คนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัยในการเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี และ พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งเป็น การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป