กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดการอบรม ปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2562

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดการอบรม ปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องศรีวรา โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ และขอให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุน ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่หมายเลขโทรสาร 0 2186 7545 หรือ 0 2186 7540 ภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ :

http://www.sportfund.or.th/index.php?r=file%2Fcat&id=49&slug=&page=1&per-page=10