การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนายวิษณุ  ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา นายสุขสวัสดิ์ ชนะพาล พนักงานวิเคราะห์ 6 นายปฐมพร ธรรมจิราพงศ์ พนักงานพัสดุ 4 นายเอกพล สังข์แก้ว นิติกร 6 นายพีระวัฒน์  มงคลศิลป์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 นางสาวชุติกาญจน์ ศศิวรรณพงศ์ นางสาววิภาวี  วัยวัฒน์ นิติกร 6 เลขานุการคณะกรรมการ และนักทรัพยากรบุคคล 6 ผู้ช่วยเลขานุการ จริยธรรม โดยในการประชุมได้กล่าวถึงการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม และการบรรจุหลักสูตรธรรมาภิบาล ในการอบรมพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่องค์กร