การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่ประชุม รับทราบการกำหนดวันจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดให้มีงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ประเภทและจำนวนรางวัลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น ประจำปี 2562 โดยแบ่งประเภทผู้รับรางวัลเป็น 9 ประเภท จำนวน 34 รางวัล ได้แก่ 1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวัล 2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวัล 3.นักกีฬาอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น รวม 2 รางวัล 4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น รวม 2 รางวัล 5.นักกีฬาพิการดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 4 รางวัล 6.ชนิดกีฬาทีมดีเด่นและประเภทกีฬาทีมดีเด่น รวม 2 รางวัล 7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น (สมัครเล่น, ต่างประเทศ, อาชีพ, ส่วนภูมิภาค และคนพิการ) รวม 5 รางวัล 8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวม 3 รางวัล 9.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น (ผู้บริหาร, นักวิชาการ, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน) รวม 4 รางวัล