การประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านแผนการขับเคลื่อนภารกิจที่โดดเด่นของแต่ละส่วนราชการ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีภารกิจที่โดดเด่นจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1) การส่งแข่งขันระดับนานาชาติ ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2563 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันจาก 4 สมาคม แบ่งเป็นนักกีฬา 318 คน ผู้ฝึกสอน 104 คน ผู้ช่วยเหลือ 17 คน ผู้จัดการทีม 16 คน เจ้าหน้าที่ทีม 26 คน รวมทั้งสิ้น 481 คน โดยส่งแข่งขันรวมทั้งหมดจำนวน 16 ชนิดกีฬา ซึ่ง กกท. ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วิทยาศาสตร์การกีฬา บุคลากร ฯลฯ

2) การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ IWAS เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดย กกท. ให้การสนับสนุนด้านสนามแข่งขันและฝึกซ้อม และมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการสำนักเลขาธิการ การจัดทำ Thai House และกิจกรรมการแสดงต่างๆ

3) การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ Moto GP เป็นการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 20 สนาม ซึ่งประเทศไทยได้รับให้จัดการแข่งขันเป็นสนามที่ 2 ของรายการ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2563 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3

4) การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ส่วนกลาง กกท. ได้รับรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และใช้เงินทุนสำรองของ กกท. เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการออกแบบ ซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และจัดซื้ออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบโปรแกรมฐานข้อมูล และอุโมงค์น้ำ หรือ Swimming Flume เพื่อยกระดับสู่ “สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย”

5) โครงการ National Sports Park โดย กกท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) เพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. โดยเร่งศึกษากฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK จัดทำประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ และจัดทำรูปแบบการดำเนินงานโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. Smart National Sports Park Business Model