การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กับ กกท.

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กับคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนกีฬาในด้านต่างๆของ กกท. เพื่อการพัฒนาการกีฬาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ รวมถึงอุตสาหกรรมกีฬาด้วย ซึ่ง กกท. ได้นำเสนอแผนงาน ตอบประเด็นปัญหา และข้อสังเกตในด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เพื่อให้คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้นำไปสรุปและดำเนินการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านกีฬาต่อไป

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า กกท. ได้นำเสนอแผนงานการขับเคลื่อนกีฬาต่อคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้มีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น เรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา การยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา การเตรียมการพัฒนากีฬาในภูมิภาค แนวทางในการขับเคลื่อนเมืองกีฬา และประเด็นปลีกย่อยต่างๆอีกหลายประเด็นในการพัฒนากีฬา ซึ่งบางประเด็นก็ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ซึ่ง กกท. จะนำข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา มาปรับปรุงการดำเนินงานของ กกท. ต่อไป