การเสวนา “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬา”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬา” โดยมี นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย, นายประดิษฐ์ นิธิยานันท์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทย และนายอาทิตย์ ปิ่นปัก หัวหน้าฝ่ายวิรัชกิจและเครือข่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมการเสวนา ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

การเสวนาในครั้งนี้ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับภาพรวมของสาเหตุ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การเกิดข้อพิพาททางการกีฬาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และการอภิปรายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจถึงประเภทของการระงับข้อพิพาททางเลือก ความหมายของอนุญาโตตุลาการ ผลทางกฎหมาย ขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนขอบเขตของการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ดร.ก้องศักด ได้กล่าวถึงปัญหาและข้อพิพาททางการกีฬาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการระงับข้อพิพาททางการกีฬาในปัจจุบันของ กกท. ซึ่งมีผู้ไกล่เกลี่ยและข้อบังคับของ กกท. ในการระงับข้อพิพาททางการกีฬา นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการ เป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางการกีฬาในประเทศไทย อีกด้วย

ทั้งนี้ การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแนะนำข้อดีและให้เข้าใจถึงการระงับข้อพิพาททางการกีฬาโดยอนุญาโตตุลาการ