“ก้องศักด” เผย 10 จังหวัดสนใจเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ปี 2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือกเมืองกีฬา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 และสอดคล้องกับเอกลักษณ์และศักยภาพของแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาค นั้น

“ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ได้กำหนดให้จังหวัดที่สนใจส่งเอกสารข้อมูล การเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา เข้ามาที่ กกท. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 10 จังหวัด ประกอบด้วย1. จังหวัดยะลา, 2. จังหวัด อุบลราชธานี, 3. จังหวัดจันทบุรี, 4. จังหวัดนครราชสีมา, 5. จังหวัดเชียงราย, 6.จังหวัดสงขลา, 7. จังหวัดพัทลุง,8. จังหวัดตรัง, 9. จังหวัดกรุงเทพฯ และ 10. จังหวัดภูเก็ต”

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) มีกำหนดจะพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของ 10 จังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2562 นี้ โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์พื้นฐานทั่วไปที่ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย , ส่วนที่ 2 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, ส่วนที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่วนที่ 4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจด้านกีฬา โดยตามหลักเกณฑ์ตอนที่ 1 แต่ละส่วนมีรายละเอียดการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบาย (Policies) 2. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 3. ด้านนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา (Stakeholder/Athlete) 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Sport Infrastructure) และ 5. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา (Participation)

ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์เฉพาะด้าน/กลุ่ม รวม 6 กลุ่ม ที่จังหวัดจะเสนอตัวเป็นเมืองกีฬาแต่ละด้าน/กลุ่ม รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ / ออกกำลังกาย (Sports for Health / All) , กลุ่มที่ 2 ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism), กีฬาเชิงศิลป-วัฒนธรรม (Sports for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) เช่น ว่าว, กระบี่ – กระบอง, มวยไทย, เรือยาวประเพณี , กลุ่มที่ 3 ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) , กลุ่มที่ 4 ด้านกีฬาเพื่อการอาชีพ (Sports for Professional) , กลุ่มที่ 5 ด้านอุตสาหกรรมกีฬา และธุรกิจด้านกีฬา (Sports Industry & Business) และกลุ่มที่ 6 ด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน/กีฬามวลชน/กีฬาทางน้ำ/กีฬาสำหรับผู้พิการ และกีฬาผู้อาวุโส