ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าพบ พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อหารือการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการอุตสาหกรรมกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และพันธกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่7 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานรองผู้ว่าการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย