ครม. สัญจร ลงพื้นที่แก้ปัญหาสนามกีฬาอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางร่วมประชุม ครม. สัญจร และตรวจสอบความคืบหน้าการส่งมอบสนามกีฬาอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีกำหนดเดินทางตรวจราชการการส่งมอบสนามกีฬาอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยมีนายอำเภอพนมทวน ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ ภายในอำเภอพนมทวนให้การต้อนรับ

สนามกีฬาอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กกท. เพื่อดำเนินการก่องสร้าง ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปัจจุบัน) ตามโครงการจัดสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบล เป็นเงินจำนวน 5,200,000 บาท โดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2539 บนเนื้อที่ 86 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ สังกัดกระทรงมหาดไทย อยู่ในความดูแลของอำเภอพนมทวน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 หลังการก่อสร้างมีการใช้ประโยชน์เพียง 1-2 ครั้ง จากนั้น ไม่มีการใช้ประโยชน์อีก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสำนักงานศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงทำให้ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน โดยปัจจุบันสนามกีฬาฯ ชำรุดทรุดโทรม รกร้าง มีวัชพืชปกคลุม ไม่สามารถใช้ทำการแข่งขันได้ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองโรง จึงมีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอพนมทวน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางด้านกีฬา และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและจัดแข่งขันกีฬาเป็นประจำ ให้ชุมชน ประชาชนที่สนใจชมและเล่นกีฬา สามารถใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาได้เต็มที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปีพ.ศ. 2565 แต่เนื่องจาก กกท. ได้ถ่ายโอนสนามกีฬาอำเภอพนมทวนให้กับจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้ว ตามพระราชบัญญัติการถ่ายโอน พ.ศ. 2542 หากองค์กรบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬาฯ จะต้องได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายจากจังหวัดกาญจนบุรี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายินดีรับปัญหาดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไข โดยมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันหาแนวทางเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้สนามกีฬาอำเภอพนมทวน สามารถใช้ประโยชน์ ให้ทันต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีพ.ศ. 2565 อีกทั้ง ยังจะสามารถใช้สนามกีฬานี้ต่อไปได้ในระยะยาว

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึง แนวทางในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอำเภอพนมทวนว่า หน่วยงานในอำเภอ และในจังหวัด ต้องมีความชัดเจนว่าสนามกีฬานี้จะมีผู้ใดรับผิดชอบ ในการใช้งานและการดูแล บำรุงรักษาต่อไปในอนาคต เพื่อให้การปรับปรุงซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้น ไม่เสียเปล่า ทั้งนี้ ขอให้ส่วนงานในจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการถือครองทรัพย์สิน ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดูแลสนามกีฬาแห่งนี้ให้ชัดเจน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมในปีพ.ศ. 2564 คู่ขนานไป เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565  ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ ด้วยอีกทางหนึ่ง