“ดร.ก้องศักด”ผู้ว่าการกกท เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

“ก้องศักด” เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการกีฬาแห่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562-2566) และแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการกีฬาแห่งจังหวัด จาก 77 จังหวัด ร่วมประชุม 
ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนากีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จึงได้จัดการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำแผนโครงการฯ และเสนอขอรับงบประมาณโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามการดำเนินการเตรียมโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด, โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ให้สำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก กกท. จังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ร่วมกันหารือแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

“การประชุมสัมมนาในวันนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ กกท. มีนโยบายที่จะกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มากที่สุดเพื่อช่วยกันพัฒนากีฬาในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการเฟ้นหาตัวนักกีฬา ตลอดจนการพัฒนากีฬาในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือกันทั้งจาก กกท. จังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อทำงานร่วมกัน และเชื่อมั่นว่าหากเราร่วมมือกันแล้วก็จะสามารถผลักดันกีฬาในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการกีฬาแห่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562-2566) และแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จำนวน 306 คน จากทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อการประชุม การจัดทำรายละเอียดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563-2566 (ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ชาติและที่เกี่ยวข้อง, โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด, โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด, โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด), แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2561 และการติดตามการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2562.