ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมติดตามความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

ร่วมมือ…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมติดตามความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ครั้งที่ 4/2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา