ดร.ก้องศักด เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ICSES 2019)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2019) ภายใต้หัวข้อ “Road to Tokyo 2020” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาสู่การแข่งขันโอลิมปิก จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการฝึกซ้อม การเตรียมร่างกาย ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา จิตวิทยา โภชนาการ การค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บ การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการบาดเจ็บ ตลอดจนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และการจัดการด้านกีฬา

นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ระดับสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรทางการกีฬา นักวิชาการ นักศึกษา นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชาวไทยและต่างประเทศจากภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา รวมจำนวนกว่า 300 คน