“นายพิพัฒน์” เตรียมขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และผู้บริหารจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม พีช ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในเรื่องนโยบายการทำงานต่างๆ พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในยุคใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม พีช ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายการทำงาน และรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นมี 4 ข้อ คือ 1) ต้องการเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ให้มีการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยต้องขอการสนับสนุนจากตำรวจท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เช่นการนำอาสาสมัครเข้ามาช่วยงาน หรือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบความปลอดภัย 2) เรื่องความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดในเเหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมความถูกสุขอนามัยของอาหาร รวมถึงห้องน้ำสาธารณะในสถานที่ต่างๆอีกด้วย 3) นักท่องเที่ยวต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีมาตรการป้องกันการหลอกลวงนักท่องเที่ยว ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวต้องมีความเป็นธรรม และไม่ฉวยโอกาส 4) การสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนท่องเที่ยวท้องถิ่นให้สามารถมีการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันเช่นการมอบรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการ โดยในส่วนของเรื่องนโยบายทางกีฬานั้นมี 7 ข้อ คือ 1)จะเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีการออกกำลังกาย และสนันบสนุนกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 2)ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 3)ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเฉพาะด้าน 4)ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 5)ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 6)ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 7)ส่งเสริมกีฬาของประเทศไทยให้ไปสู่ระดับโลก

หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยมีภารกิจหลักใน 3 ด้าน คือ 1)การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักกีฬาให้มีความประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ การทำให้นักกีฬามีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับการแข่งขันของนักกีฬาสู่การแข่งขันระดับสากล 2)การสร้างนักกีฬาอาชีพให้มีความมั่นคงและยั่งยืน มีการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่อง การจัดการแข่งขันต่างๆเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศเอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาด้วย 3)การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา การนำกีฬามาต่อยอดเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ เช่นการจัดการแข่งขัน โมโต จีพี ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ อีกด้วย