นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชุม…นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา