ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)