ประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่น สนาม อุปกรณ์ บุคลากร ผู้ใช้บริการฯลฯ ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา ที่อยู่ในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่น สนาม อุปกรณ์ บุคลากร ผู้ใช้บริการฯลฯ ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา ที่อยู่ในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพยากรกีฬา