ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ประจำอาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และ ๓๐๐ เตียง  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ

ประจำอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และ 300 เตียง  จำนวน 1 อัตรา

**************************

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หากสำเร็จการศึกษาด้านการโรงแรม หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

1.2  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft offices (Word , Excel , Power Point, Internet – E mail)

1.3  เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

1.4  หลักเกณฑ์ตามที่ กกท.  กำหนด

1.4  มีความซื่อสัตย์ และมีใจรักงานบริการ

1.5  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (16.30-24.30 น.  และ 24.30-16.30 น.)

  1. หลักเกณฑ์การสอบ

2.1  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์

2.2  สอบสัมภาษณ์

  1. เอกสารประกอบการสมัคร

3.1  ใบสมัครตามแบบที่ กกท. กำหนด

3.2  สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือหลักฐานแสดงคะแนนผลการศึกษา

3.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

3.4  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3.5  รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5  นิ้ว  จำนวน 2 รูป

3.6  ใบรับรองแพทย์

  1. วิธีการสมัคร

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง  หมายเลขโทรศัพท์ และ 02 186 7111 ต่อ 8470-8471