ประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด                 

            ด้วยขณะนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้หมดวาระลงแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

            คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขอประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 -14 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กกท.จังหวัดแห่งท้องที่ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นตั้งอยู่ หรือสำนักงานกองทุน ชั้น 3 (กกท.ส่วนกลาง) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบพร้อมนี้

1. บันทึกเรียน ผอ. กกท.จังหวัด (เลือกตั้งปี 6)
2. หนังสือเรียน นายกสมาคมกีฬาจังหวัด (เลือกตั้งปี 6)
3. ขั้นตอนการรับสมัคร ของ ผอ.สนง. กกท. 2562
4. ประกาศการรับสมัครผู้แทนจังหวัด 2562
5. แบบฟอร์มใบสมัครผู้แทนจังหวัด 2562
6. ระเบียบการรับสมัครผู้แทนจังหวัด 2562

ติดต่อ 0 2186 7598 คุณชลาธาร หนูคง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ