ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจ้างจัดประชุม OS/OCA Regional Forums 2019

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจ้างจัดประชุม OS/OCA Regional Forums 2019 ขอบเขตของงานจ้างจัดประชุม OSOCA Regional Forums 2019