ประกาศขายแบบประกวดราคาจัดทำทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่น สนาม อุปกรณ์ ฯลฯ ของศูนย์ฝึกและสนามกีฬา ที่อยู่ในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขายแบบสำรวจครุภัณฑ์กีฬา