ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำเส้นทางพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำเส้นทางพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำเส้นทา