ประกาศประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DOC190619-19062019140228