ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2562 และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ร่วมกับภาพยนต์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพไทยระดับโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2562 และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ร่วมกับภาพยนต์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพไทยระดับโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ