ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

17 มิถุนายน 2562

ขายแบบ

17 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562

ยื่นเอกสารผ่านระบบ

2 กรกฏาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ