ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศซ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC080719-08072019173020