ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานทบทวน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา