ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 1 คัน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก้่อน (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ฯ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563