ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การสนับสนุนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism)

ประกาศผูชนะ งานจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลัก