ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพและบุคลากรอาชีพ ร่วมกับภาพยนตร์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพระดับโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้าง