ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มรายการที่ 7 กีฬามวยสากล

12. ประกาศยกเลิก