ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนดลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30072562 ยกเลิกจ้างระบบเทคโนโลยี