ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำองค์ความรู้และพัฒนามาตราฐานกีฬามวย บุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาจัดทำองค์ความร