ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกฏหมายระเบียบข้อบังคับด้านกฏหมายกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศยกเลิก