ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการให้บริการต่อเนื่อง Big Data ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก