ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างสำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่นสนาม อุปกรณ์ บุคลากร ผู้ใช้บริการ ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา ที่อยู่ภายในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10. ประกาศยกเลิก