ประกาศยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขัน และอุปกรณ์การฝึกซ้อมสำหรับค่ายมวยในท้องถิ่น 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 447/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

9.1 ประกาศยกเลิก