ประกาศยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ยกระดับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ฝึกกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.-ประกาศยกเลิก