ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมานำคณะผู้บริหารและพนักงาน กกท. เดินทางศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านกีฬาสถาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมานำคณะผู้บริหารและพนักงาน กกท. เดินทางศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านกีฬาสถาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาดู