ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ณ ต่างประเทศ

25062562 ประกาศยกเลิกแผน งานจ้างพัฒนาศักยภาพผู