ประกาศยกเลิกโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิก โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬา