ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นผู้ช่วยปฎิบัติงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำฝ่ายการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นผู้ช่วยปฎิบัติงาน
โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
ประจำฝ่ายการคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2563
*****************
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร 
                                                          
 1. เจ้าหน้าที่ประจำกองการเงิน   จำนวน 2 อัตรา   จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการเงิน หรือการบัญชี 
 
 2. เจ้าหน้าที่ประจำกองพัสดุ       จำนวน 2 อัตรา   
    –   จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
    –   จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า บริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา (หากจบสาขาคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
คุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนด
กรณีที่ขอจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวครั้งแรก (คนใหม่ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ต้องยื่นใบรายงานผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี และเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน เพื่อประกอบการเสนอขอจัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
 ….
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 021867111 ต่อ 8000 หรือ 8037