ประกาศราคากลางการจัดเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นในการจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และบูรณาการแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562

ตารางราคากลาง เช่ารถบัสอบรมสัมนาฯ จ. เพชรบุรี