ประกาศราคากลางการจัดเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ในการจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และการบูรณาการแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางราคากลาง เช่ารถบัสอบรมสัมนาฯ จ. เพชรบุรี