ประกาศราคากลางงานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจฯ (แผน)