ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี/คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางแสดงวงเงิน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เป็นเลิศ